فرآیند مهندسی راه حل پاپرا

 

 

الف – مطالعات میدانی

 

 

 ب- سامانه نرم‌افزاری