فرآیند مهندسی راه حل پاپرا

  • ارائه راه‌حل‌هایی برای افزایش فروش فروشگاه از طریق رفع پاشنه آشیل‌های آن و بهبود سنجه‌هایی که فروشگاه در آنها عملکرد نامطلوبی داشته است. با توجه به نتایج حاصل از اندازه‌گیری سنجه‌ها، راه‌حل مناسب فروشگاه برای رسیدن به هدف مذکور تجویز می‌شود

  • هدف از این گام تحلیل وضعیت فعلی فروشگاه در نقطه خرید، با سنجش سیستمی از سنجه‌های فروشگاهی است. ما اعتقاد داریم که  آمار فروش فقط موفقیت‌های فروشگاه را ثبت می‌کند و برای یافتن پاشنه آشیل‌های فروشگاه لازم است تا سیستمی از سنجه‌ها که شامل آمار فروش نیز می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. این سنجه‌ها مستقیما به فروش فروشگاه وابسته بوده و روی آن تاثیر می‌گذارند

    تیم پاپرا در این گام با استفاده از ابزارهای خاصی، سنجه‌های مورد نظر را از طریق مطالعات میدانی درون فروشگاه می سنجد و گزارش‌های تحلیلی وضعیت کنونی فروشگاه در نقطه خرید را ارائه می‌کند