فرآیند مهندسی راه حل پاپرا امتحانی

فاز اول: جمع آوری اطلاعات و مطالعات میدانی

هدف از این گام تحلیل وضعیت فعلی فروشگاه در نقطه خرید، با سنجش سیستمی از سنجه‌های فروشگاهی است. ما اعتقاد داریم که  آمار فروش فقط موفقیت‌های فروشگاه را ثبت می‌کند و برای یافتن پاشنه آشیل‌های فروشگاه لازم است تا سیستمی از سنجه‌ها که شامل آمار فروش نیز می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. این سنجه‌ها مستقیما به فروش فروشگاه وابسته بوده و روی آن تاثیر می‌گذارند

تیم پاپرا در این گام با استفاده از ابزارهای خاصی، سنجه‌های مورد نظر را از طریق مطالعات میدانی درون فروشگاه می‌سنجد و گزارش‌های تحلیلی وضعیت کنونی فروشگاه در نقطه خرید را ارائه می‌کند

فاز دوم: تحلیل اطلاعات و آسیب شناسی

در این فاز به راه‌حل‌هایی برای افزایش فروش از طریق رفع پاشنه آشیل‌ها و بهبود سنجه‌هایی که فروشگاه یا تولیدکننده در آنها عملکرد نامطلوبی داشته است خواهیم رسید. با توجه به نتایج حاصل از اندازه‌گیری سنجه‌ها، راه‌حل مناسب برای رسیدن به هدف مذکور به دست می‌آید.