شعبات بانک‌ها، رستوران‌ها و سایر انواع خرده‌فروشی

سایر انواع خرده فروشی مانند شعبات بانک‌ها، رستوران‌ها و اصولا هر فضایی که از رفتار انسانی متاثر است نیز می‌توانند از خدمات مطالعات رفتارشناسی پاپرا استفاده کنند. مثلا کافه‌ها و رستوران‌ها می‌توانند پاخور رستوران خود را در زمان‌های مختلف مقایسه کرده، صف سفارش و تحویل مشتریان را مدیریت کرده و پرسنل متناسب را در زمان‌های پیک و غیر پیک تخصیص دهند. همچنین مطالعات رفتاری اختصاصی در بانک‌ها و رستوران‌ها مثلا در مورد یک برنامه ترویجی جدید یا یک دستگاه یا تبلیغات دیجیتالی جدید در محل آنها می‌تواند انجام شود.